handcrafted elegance
 

Nacionalni park "Tara"

Tara je jedna od najlepših planina Srbije, pod gustim četinarskim i listopadnim šumama, protkanim pašnjacima i livadama. 

Radi očuvanja retkih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica, očuvanja i unapređenja prirodne sredine i posebnih prirodnih vrednosti, očuvanja i zaštite kulturno-istorijskih spomenika, istraživanja i korišćenja za potrebe razvoja kulture, obrazovanja, nauke i rekreacije, 1981 godine područje Tare je proglašeno za Nacionalni park.
Područje Nacionalnog parka Tara prostire se na površini od 19.200 hektara, dok se pod šumama nalazi oko 13.000 hektara. Čitav prostor Nacionalnog parka obuhvata planinu Taru, Crni vrh, Zvezdu, Stolac, kanjon Drine sa Perućcem i okolinu Bajine Bašte.

POLOŽAJ

Nacionalni park Tara pokriva najveći deo planine Tare koja se nalazi na krajnjem zapadu Srbije i zahvata područje ograničeno laktastim tokom Drine izmedu Višegrada i Bajine Bašte i pripada delu starovlaških planina (Starovlaško-Raška visija). Oblast se nalazi izmedu 43 52' i 44 02' severne geografske širine i 19 15' i 19 38' istočne geografske dužine.

BILJNI SVET

Delovanje prirodnih faktora uslovilo je postojanje veoma raznolikog živog sveta na Tari. Brojne šumske fitocenoze, veoma složenog sastava, floristički veoma bogate, s velikim brojem reliktnih i endemskih vrsta biljaka predstavljaju prave prirodne retkosti kao što su monumentalna Pančićeva omorika, tisa, božikovina, maslinica, jeremičak, zlatna paprat, ciklama, šumska lincura i druge.

Nalazišta ovih vrsta ukazuju na to da su mnogi delovi Tare, a pre svega klisure i kanjoni, jedinstvena planinska pribežišta, gde su se do danas, u potpunosti ili u većoj meri sa svojim izvornim iskonskim karakteristikama očuvale mnoge životne zajednice reliktnih staništa u kojima je sačuvana tercijarna vegetacija sa fitocenozama prašumskog karaktera veoma bogatog i složenog sastava.


Na Tari prevlađuje mešovita šumska zajednica jele, smrče i bukve, uz pojedinačne primerke ili manje grupe drugih četinara kao što je bor i lišćarskih vrsta kao što su javor, jasika, breza i druge.
Zbog bogatstva vrsta kompleks Tare predstavlja pravi živi arhiv biljnog sveta karakterističan za veći deo Balkanskog poluostrva i rezervat genetskog fonda evropskog i planetarnog značaja. Poseban značaj refugijalnih staništa na Tari predstavlja činjenica da se u izrazito mešovitim životnim zajednicama javljaju zajedno mnoge vrste koje na drugim staništima i pod drugim uslovima ne idu zajedno.
U sastavu prizemne flore javlja se 1019 vrsta od kojih je 13 pronađeno i determinisano u novije vreme.

Na obroncima šuma zastupljeno je preko 250 jestivih i 3 otrovne pečurke (zelena pupavka).

 


                          

 

 

Telefon:            (031) 38-59-429                            

Mob:                  (064) 21-45-259

Email:  recepcija@tara3m.com

Adresa:

Dojčilo i Milka Despotović

Kaluđerske Bare, Srbija


Molimo da nam se obratite za sva dodatna obaveštenja.